top of page

Teslimat ve İade

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. SATICI BİLGİLERİ Unvanı: Şahıs Şirketi Adresi: Yörükler mahallesi 3307 sokak no:1/7 Bucak/Burdur Telefon Numarası 05356315582 MERSİS Numarası [-5-] 2. ALICI BİLGİLERİ Adı Soyadı/Unvanı: [-6-] Adresi: [-7-] Telefon Numarası [-8-] E-posta adresi [-9-] 3. KONU İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun konusu, ALICI'nın www.beautidrop.com adlı internet sitesi ("İnternet Sitesi") üzerinden satılan ve aşağıda nitelik ile satış fiyatı belirlenen mal ve hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir. Ürün/Hizmet: [-10-] Ürün/Hizmet Detayı: [-11-] Ürün/Hizmet Adedi [-12-] Toplam KDV: [-13-] Ürün Teslim/Kargo Ücreti: 0 TL KDV Dahil Toplam Tutar [-15-] 4. ÜRÜNLERİN TESLİMATI VE ÖDEME ŞEKLİ 4.1 İnternet sitesi üzerinden hizmet satışlarında, hizmetin niteliğine göre anında ifa ve teslim gerçekleştirilir. Böyle bir durumda fatura kalıcı veri saklayıcısı aracı ile alıcıya gönderilir. 4.2 İnternet sitesi üzerinden ürün satışlarında ürün, alıcının internet sitesi üzerinde belirttiği teslimat adresine veya kendisinin yönlendirdiği adresteki kişi/kuruma, faturasıyla birlikte en geç 30 gün içinde teslim edilir. Teslim, kargo masrafları satıcıya aittir. İşbu yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda alıcı, sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, satıcı tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde alıcıya iade eder. 4.3 Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde alıcıya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirecek, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade edecektir. 4.4 Alıcı, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir. 4.5 Alıcı, kendi anlaşmalı olduğu Bankası ile internet sitesi üzerinden kredi kartı ile taksitli alışveriş yapabilir. Bu durumdaki alışveriş, doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen satışlar işbu sözleşmenin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz. 1 / 3 Ödeme Şekli: Kredi kartı ile ödeme Teslim Edilecek Kişi /Kurum Ad-Soyad/Unvan Bilgisi: [-17-] Teslim Edilecek Kişi/Kurum Telefon Numarası: [-18-] Teslimat Adresi: [-19-] Fatura Adresi: [-20-] 5. GENEL HÜKÜMLER 5.1 Alıcı, internet sitesinde gösterilen ürün ve hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul eder. 5.2 Satıcı, sözleşme konusu ürünün eksiksiz bir şekilde, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 5.3 Sözleşmeye konu olan ürün veya hizmetin, internet sitesi üzerinde sahip olması gereken özellikleri taşımaması sebebiyle sözleşmeye aykırılık teşkil etmesi durumunda alıcı, satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarından birini kullanabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde bu talep yerine getirilir. Alıcının sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl alıcıya iade edilir. Ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın alıcıya teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Alıcının, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı alıcının seçimlik hakları yukarıda belirtildiği üzere mevcuttur. 5.4 Alıcı tarafından herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün/hizmetin teslimi yükümlülüğünde olmayacaktır. 6. CAYMA HAKKI 6.1 Alıcı, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin mal/ürün satışlarına ilişkin olarak sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya alıcıya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin satışlarda cayma hakkı kullanılamaz. 6.2 Alıcının cayma hakkı süresi, hizmet alımına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; ürün alımına ilişkin sözleşmelerde ise alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Aynı zamanda alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. 6.3 Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün; birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün; belirli bir süre boyunca ürünün düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. 6.4 Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, kalıcı veri saklayıcısı ile satıcıya yöneltilmesi gerekmektedir. İlgili hakkınızı www.beautidrop.com internet sitemiz üzerinden, 05356315582 telefon numarası üzerinden veya onurcandoit@gmail.com eposta üzerinden kullanabilirsiniz. 6.5 Satıcı, alıcının cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, varsa malın alıcıya teslim, kargo masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade edecektir. Satıcı, söz konusu tüm geri ödemeleri, alıcının satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve alıcıya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde gerçekleştirecektir. 6.6 Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi satıcıya yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde malı satıcıya geri göndermek zorundadır. 6.7 Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. b) Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf 2 / 3 malzemelerine ilişkin sözleşmeler. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya alıcıya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, alıcının onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 7. MÜCBİR SEBEPLER 7.1 Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu en kısa sürede bildirecektir. 7.2 Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebep durumu 30 gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır. 8. UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME 8.1 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda alıcının ve satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 9. KABUL BEYANI 9.1 Alıcı, İnternet Sitesinde yer alan Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürünler/hizmetlerin temel özellik, nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, satıcı ve satışa konu ürünler/hizmetler ile ilgili diğer tüm hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını internet sitesinde elektronik ortamda gördüğünü, okuduğunu, içeriğini kabul ettiğini ve yine tüm bunlara elektronik ortamda onay, kabul iznini vererek ürünleri/hizmetleri sipariş ile işbu hükümleri kabul ettiğini kabul ve beyan eder. 3 / 3

bottom of page